Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Porin kaupungin talous- ja henkilöstöraportti tammi-syyskuu 2022

PRIDno-2022-1543

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimialakohtaiset ennusteet

Konsernipalveluiden yhteissitovuuden osalta kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa myöntää 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan kaupunginhallitukselle ekosysteemisopimuksen toteuttamisen viivästymisestä johtuen. Muilta osin konsernipalveluissa ei toistaiseksi ennusteta poikkeamia.

Perusturvassa erikoissairaanhoidon ylitysennustetta on laskettu viidestä neljään miljoonaan euroon, kun otetaan huomioon erikoissairaanhoidon koronakompensaatioarvio tammi-elokuun suoritteisiin perustuen n. 1 M€. Valtioneuvosto on päättänyt korvata koronan kunnille aiheuttamat kulut koko vuoden 2022 osalta. Avustus noudattaa pääpiirteissään viime vuoden 2021 korvausperiaatteita. Oman toiminnan osalta koronakorvauksen arvioidaan kompensoivan koronakulut. Tammi-elokuun toteutuneisiin suoritteisiin perustuen oman toiminnan koronakorvaus olisi nyt n. 4,2 M€. Lisäksi tulee vielä loppuvuoden osuus korvauksesta, joka perustuu valtion tekemään arvioon. Arvio tulee perustumaan heinä-elokuun valtakunnallisiin suoritetietoihin.

Sivistystoimialan talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Koronatilanne on kuitenkin vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne vaikuttaa erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Sivistystoimialan yksiköistä erityisesti varhaiskasvatusyksikkö on ollut taloudellisesti vaikeassa asemassa. Vaikka lasten määrä on laskenut, ovat lainsäädännön muutokset vaikuttaneet toiminnan järjestelyyn ja resurssitarpeiden kasvuun. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ja ryhmäkokosäädökset ovat aiheuttaneet merkittävästi lisäkustannuksia, joita ei ole riittävästi pystytty ennalta arvioimaan. Näin ollen sivistyslautakunta (11.10.2022 § 255) on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistystoimialan vuoden 2022 talousarvioon 2,85 miljoonan euron määrärahan lisäystä.

Elinvoima- ja ympäristötoimialan ennustetta on edelleen parannettu ja toimiala ennustaa nyt alittavansa talousarvion vähintään 0,7 miljoonalla eurolla. Alituksen lopulliseen määrään vaikuttaa vielä muun muassa rakennusvalvonnan lupatuottolaskutuksen loppuvuoden tilanne. Traficom on 21.9.2022 päivätyllä päätöksellä myöntänyt joukkoliikenteelle 840 000 euron perusrahoituksen lisäksi 230 000 euroa ilmastoperusteista rahoitusta ja 750 000 euroa tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin ja koronan vaikutuksiin.

Teknisen toimialan osalta jätelainsäädännön muuttumisen ja lainsäädännön edellyttämän palvelutason saavuttamiseksi on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 30.5. myöntänyt teknisen toimialan valtuustoon nähden sitovaan erään eli toimintamenoihin 450 000 euron lisämäärärahan. Muilta osin toimintamenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Porin pelastustoiminnan kustannusten arvioidaan ylittyvän 0,26 miljoonalla eurolla perustuen Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan päätöksiin (20.9.2022 § 28, § 29).

Palveluliikelaitoksen taloudelliset tunnusluvut osoittavat selkeää heikennystä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna erityisesti elintarvikkeiden hinnannousun seurauksena. Liikelaitoksen tuloksen arvioidaan toteutuvan miljoona euroa talousarviota heikommin. Ylityksen hillitsemiseksi etsitään kuitenkin jatkuvasti keinoja.

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta on käsitellyt liikelaitoksen taloustilannetta syyskuun toteuman perusteella (18.10.2022 § 66). Johtokunnan päätökseen on merkitty huomautus, että liikelaitoksen tavoitteellista vuosikatetta ei todennäköisesti aivan saavuteta, koska uusien liittymien myynti on voimakkaasti vähentynyt ja laitosyksikön tuotantokustannukset ovat nousseet vuoden toisella puoliskolla. Riippuen muun muassa sähkön hinnan kehityksestä loppuvuonna, voi vuosikate jäädä noin puoli miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi.

Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuudet tulevat ylittämään talousarvion. Kevään jälkeen kuukausittaiset maksut ovat kuitenkin jääneet alemmalle tasolle kuin viime vuonna. Talousarvioylitys tulee olemaan n. 1-1,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus on päättänyt Uudenkoiviston vanhustentalon sopimusjärjestelyistä 6.6.2022 § 390. Päätöksen mukaan sopimusjärjestelyihin käytetään investointiosan yritysjärjestelyihin varattua määrärahaa. Kirjanpidollisesti sopimusjärjestelyn pääoman maksu kuitenkin tehdään tulosvaikutteisesti, ja määräraha siirretään talous- ja hallintojohtajan päätöksellä investointiosasta käyttötalousosaan. Järjestely heikentää kaupungin tulosta 0,5 miljoonalla eurolla.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion top11-prosessien toiminnallisten tavoitteiden toteumaraportit ovat esityslistan liitteinä.

Taloushallinnon järjestelmämuutos

Taloushallinnon järjestelmät ovat muuttuneet 1.5.2022 alkaen. Talous- ja hallintoyksikkö on koostanut Sarastia 365 BI Talous -järjestelmän tiedoista liitteenä olevan talousraportin. Talousraportointia kehitetään edelleen loppuvuoden 2022 aikana.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti määräaikaisia palvelussuhteita on vähemmän. Koko henkilöstön määrä syyskuussa oli 6397, joka on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten. Vakituisten määrä on kasvanut sivistystoimialalla ja Porin Palveluliikelaitoksella.

Tällä henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehityksellä vuoden 2022 henkilötyövuosikertymä tulee olemaan noin 1,5 prosenttia (= + 80 HTV2) suurempi kuin vuonna 2021.

Kuukausittainen terveysperusteisten poissaolojen määrä on laskenut edeltävän vuoden tasolle, mutta takautuvat kirjaukset todennäköisesti nostavat poissaolojen määrää. Alkuvuoden erittäin korkeiden poissaolomäärien vuoksi poissaoloja on yhä noin 27 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan mennessä. Koronatilanteen epävarmuuden vuoksi sairauspoissaolot saattavat myös syksyllä kasvaa viime vuotta korkeammiksi.

Investoinnit

Tekninen toimiala on arvioinut, että tänä vuonna investointimäärärahaa jää käyttämättä seuraavista kohteista: Pohjois-Porin monitoimitalo 3,0 miljoonaa euroa, Noormarkun yhtenäiskoulun ruokalarakennus 1,4 miljoonaa euroa, ajoneuvojen hankinta 0,3 miljoonaa euroa, Reposaaren palvelumuotoilu 0,2 miljoonaa euroa, Kallelan koulun saneeraus Myötätuulen koulun käyttöön 0,2 miljoonaa euroa, Itä-Porin uusi päiväkoti 0,1 miljoonaa euroa sekä Kirjurin matkaparkki 0,1 miljoonaa euroa. Kyseiset määrärahat on huomioitu vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa. Lisäksi Isomäen palloiluhallin hankkeen keskeyttämisestä johtuen hankkeelle varatut määrärahat (3,7 M€) jäävät käyttämättä pois lukien jo kirjatut suunnittelukustannukset (syyskuun loppuun mennessä kirjattu 81 317 euroa). Keskeytetyn hankkeen kustannukset kuluvalta ja edeltäviltä vuosilta alaskirjataan tulosvaikutteisesti tilinpäätöksen yhteydessä.

Verotulot

Verojen tilitysjärjestelmässä on tapahtunut joukko muutoksia ja vertailu vuosien välillä on vaikeaa. Laskennalliset jako-osuudet on päivitetty vuodelle 2022 helmikuussa ja ryhmäosuudet on päivitetty heinäkuussa. Heinäkuun muutos laski kuntien saamaa osuutta merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on yhteisöveron jako-osuuden palauttaminen normaalitasolle. Yhteisöveron jako-osuus oli korona kompensaationa korotettuna 10 prosentilla vuosina 2021 ja 2022. Kolmantena tekijänä on kiinteistöveron muuttunut järjestelmä, minkä takia vuoden 2021 kiinteistöveroja on tuloutunut kuluvalle vuodelle noin 2,3 miljoonaa euroa.

Yhteisöveron alkuvuoden tilityksissä on paljon ennakkoverojen täydennyksiä eli yritykset ovat maksaneet vapaaehtoisia täydennyksiä. Koska nämä täydennykset koskevat viime vuotta, niin ne maksetaan korotetulla jako-osuudella ja siten niiden vaikutus on merkittävä.

Kiinteistöverojen verotuksen päättymisaikataulua on muutettu ja verotus päättyy aiempaa joustavammin ja jakautuu useammalle kuukaudelle. Verotuksen päättymisaikataulun muutos aiheutti sen, että osa vuoden 2021 kiinteistöveroista tilittyi vasta vuoden 2022 tammi - maaliskuussa. Vastaavan kaltainen vaihesiirtymä tulee myös tämän vuoden veroihin eli tänä vuonna kiinteistöveroa kertyy normaali määrä. Kiinteistöveron kertymää ei ole mielekästä seurata prosenttiosuuksina, koska vero tulee verotuspäätösten tahdissa, eikä kertymästä voi päätellä koko vuoden ennustetta.

Verotuloja on lokakuun lopussa kertynyt 86,7 % talousarvion odotuksesta. Viime vuonna tähän aikaan oli kertynyt 84,9 % koko vuoden kertymästä. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Koko vuoden verotulokertymään vaikuttaa erityisesti marraskuussa tehtävä kunnallisveron jako-osuuden tarkennus. Lisäksi koronatilanne ja Ukrainan sodan kehitys vaikuttavat talouselämään Suomessa ja erityisesti Euroopassa, mikä taas vaikuttaa verotuloihin.

Kuntaliiton ennustekehikko 9/2022 ja paikalliset tekijät huomioiden verotulojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan 9,2 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarviossa (349,8 M€) eli vuoden 2022 verotulojen kertymäksi muodostuu 359,0 miljoonaa euroa, mikä on 5,0 % enemmän kuin vuoden 2021 toteutuma (342,0 M€).

Valtionosuudet

Talousarviossa vuoden 2022 peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioitiin 145,9 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatioksi 42,8 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuudeksi -5,7 miljoonaa euroa, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Alkuperäisten valtionosuuspäätösten mukaan Porin kaupungin peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2022 on 145,7 miljoonaa euroa, verotulomenetysten kompensaatio 42,7 miljoonaa euroa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus -5,6 miljoonaa euroa, yhteensä 182,8 miljoonaa euroa.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus tarkistetaan vielä loppuvuonna toteutuneiden oppilas- ja opiskelijamäärien mukaiseksi.

Valtiovarainministeriö on tehnyt 8.7.2022 päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022. Merkittävin muutos on veromenetysten kompensaation lisäys 101 miljoonalla eurolla. Syynä on työmatkakulujen verovähennysoikeuden kasvattaminen, joka leikkaa kuntien verotuloja ja hyvitetään kunnille tätä kautta. Peruspalvelujen valtionosuuteen tuli koko maan tasolla noin 8,6 miljoonan lisäys, kun kuntaliitosavustuksiin valtionosuuspotista varattu osuus jaetaan kaikkien kuntien kesken. Vaikutukset näkyvät kuntien valtionosuustilityksissä elokuusta alkaen. Uusi päätös lisää Porin kaupungin vuoden 2022 valtionosuuksia 1,37 miljoonalla eurolla.

Muut tuloslaskelmaosan erät

Viimeisimmän arvion mukaan Porin Satama Oy pystyy tekemään kaupungille talousarvion mukaisen 1,5 miljoonan euron tuloutuksen täysimääräisenä, joten rahoitustuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Poistojen osalta ei toistaiseksi ennusteta merkittäviä talousarviopoikkeamia.

Talousarviossa 2022 kaupungin tulokseksi arvioitiin -6,4 miljoonaa euroa. Muutettu talousarvio on -7,2 miljoonaa euroa. Toimialakohtaiset ylitysennusteet heikentävät tulosennustetta 9,9 miljoonalla eurolla, mutta syyskuun veroennustekehikko parantaa sitä 9,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi heinäkuun valtionosuuspäätös nostaa tulosta hieman yli miljoonalla eurolla. Näin ollen vuoden 2022 tulosennuste on nyt noin alkuperäisen talousarvion tasolla, -6,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 tammi-syyskuun tulos oli noin 5,6 miljoonaa euroa heikompi kuin nyt. On kuitenkin huomattava, että kuluva vuosi ei ole monelta osin vertailukelpoinen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, koska esimerkiksi verotulot jaksottuvat eri tavalla.

Koronapandemian jatkumisen ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat nostaneet useiden eri raaka-aineiden ja polttoaineen hintoja sekä aiheuttaneet haasteita logistiikassa. Näiden markkinoilla tapahtuneiden, ennalta arvaamattomien olosuhdemuutosten myötä, joillekin Porin kaupungin sopimuskumppaneille on aiheutunut tilanne, jossa olemassa olevia hankintasopimuksia on mahdotonta toteuttaa sovituilla hinnoilla. Tämän vuoksi Porin kaupungille on esittetty ennakoimattomista olosuhdemuutoksista johtuvia poikkeuksellisia hinnankorotusvaatimuksia tai väliaikaisia lisiä kuten energialisämaksu. Nämä korotukset ja lisät ovat toteutuessaan merkittäviä, mutta niiden euromääräinen vaikutus ei sisälly ennusteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 1.11.2022 § 656.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tammi-syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.