Kaupunginhallitus, kokous 19.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 782 Tyltty 76. kaupunginosa (osa), asemakaavan muutos 609 1763

PRIDno-2022-722

Valmistelija

  • Harri Kahelin, Kaavoitusarkkitehti, harri.kahelin@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijoittuu Tyltyn kaupunginosaan. Alue sijaitsee noin 22 km kaupungin keskustasta Reposaaren maantien koillispuolella. Suunnittelualueella on pientalo- ja loma-asuntovaltaista asuinaluetta sekä loma-asutusta. Kaava-alue on tasaista aluetta, keskimäärin noin 5 metriä merenpinnasta. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 61,9 ha.

Kaavan tarkoitus on poistaa liikenneturvallisuudeltaan puutteellinen rautatietasoristeys ja osoittaa tonteille ja tiloille uusi kulkuväylä. Nykyisen rautatietasoristeyksen kautta tapahtuva kulku Lyhtykarintien kautta rautatien itäpuolisille asuin- ja vapaa-ajantonteille on todettu määräysten vastaiseksi, joten kulku tiloille, asumuksille ja vapaa-ajan tonteille muutetaan kulkemaan uutta reittiä Porin saaristotieltä.

Suunnittelualueella on rautatiealueella (LR) vartioimaton rautatietasoristeys, joka poistetaan.

Tällä asemakaavamuutoksella ei tehdä muutoksia voimassaoleviin tontti-, tila- tai kiinteistöjakoihin.

Uuden tielinjauksen alue on todettu olevan osittain 1/250a tulvariskialueella. Tulva-alue tulee ottaa huomioon uuden rakennettavan yhteystien korkeusasemassa.

Uuden tielinjauksen lähettyviltä on varattu maankohoamisalueiden metsikköä Metso-alueiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL § 63) sekä asemakaavan muutosluonnos (MRL § 62) ovat olleet nähtävillä 7.-20.4.2022 (MRA § 30).

Suunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuulutuksella 6.4.2017 sanomalehdissä Satakunnan Kan-sa ja Satakunnan Viikko sekä kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-ma sekä kaavaluonnos on postitettu osallisille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saatu mielipiteitä.

Kaavaluonnoksesta saatiin 1 mielipide.

Asemakaavasta saatiin luonnosvaiheen ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta ja Väylävirastolta.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty tiivistettynä kaavaselostuksessa. Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Tyltyn 76. kaupunginosan (osa) muutosasemakaavan 609 1763, päivätty 11.11.2022, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja Väylävirastolta, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset sekä Harri Kahelin, Risto Reipas, Otto Arponen, Tea Bogdanoff ja Tarja Suojala

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.